چک و وصول مطالبات

ماده 310 قانون تجارت چک را تعریف می کند که بر اساس آن “چک نامه ای است که در آن صادرکننده وجوهی را که کل خوانده یا قسمتی از آن در اختیار دارنده قرار داده است به طور کامل یا بخشی از آن برمی گرداند”.

محال در مقابل چه کسی است؟ طبق این ماده، محال در برابر دو نفر غیرممکن است: 1- بانک 2- هر شخص دیگری که برای ناشر چک صادر می کند. اما طبق قانون صدور چک، این امر تنها در برابر بانک محال است.

نکته: طبق ماده 310 قانون تجارت صادر کننده می تواند خود دارنده چک نیز باشد یعنی برای خود چک بکشد و خودش به بانک برود و مبلغ را دریافت کند.

انواع چک

طبق ماده 1 قانون چک (اصلاح شده در 82): انواع چک ها عبارتند از: 1- چک معمولی 2- چک تأیید شده 3- چک تضمینی 4- چک مسافرتی.

چک های معمولی : این همان چک هایی است که افراد از حساب جاری خود صادر می کنند و دارنده حساب به بانک می رود و در صورت وجود پول در حساب شخصی، مبلغ چک را دریافت می کند و صادرکننده نزد صاحب حساب که این را قبول می کند اعتبار دارد.

چک های تأیید شده : این دسته چک هایی هستند که افراد از حساب جاری خود به بانک های خود صادر می کنند و بانک نیز پرداخت آن را تأیید می کند.

چک تضمینی : این چک توسط بانک مشتری به درخواست همان بانک صادر می شود و بانک پرداخت را تضمین می کند.

بانک ها معمولاً این چک ها را برای مشتریان ویژه خود که گردش حساب خوبی دارند، صادر می کنند.

چک مسافرتی : چکی است که توسط بانک صادر می شود و در یکی از شعب آن بانک یا نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می شود. البته امروزه این چک ها مانند اسکناس ها مبادله می شوند.

انواع چک طبق وعده

  • وعده دار : سر رسید دارای وعده است.
  • بدون وعده : سر رسید وعده ندارد.

طبق ماده 311 قانون تجارت، چک نباید دارای وعده باشد، یعنی. چک باید در همان روز صادر شود و در همان روز به بانک برده شود، اما طبق بخش 3 قانون چک (اصلاح شده در 82) چک دارای وعده نیز قابل قبول است.

چک موردی

نوع دیگری از چک ها که در قانون جدید صدور چک اصلاحی 97 پیش بینی شده است، چک موردی است.

افرادی که دسته چک دارند می توانند چک صادر کنند و نیازی به اعتبار سنجی نیز ندارد.

برگشت ضمانت اجرا و رفع سوئاثر ها نیز به مانند دسته چک است.

چک الکترونیکی

وقتی از کاغذ برای تدوین سند استفاده نمی کنیم و با امضای الکترونیکی خود وارد فضای دیجیتالی خود می شویم و داده های پیامی که به ما نسبت داده می شود را ایجاد می کنیم، به آن سند الکترونیکی می گویند.

از نظر الکترونیکی، با رمز محافظت شده، ما وارد فضای اینترنتی خود می شویم و به بانک دستور می دهیم از حساب جاری ما که به آن چک الکترونیکی می گویند، پرداخت کند. همه مزایای چک کاغذی را دارد.

فقط صدور اجرائیه برای چک الکترونیکی منتفی می باشد، زیرا ممکن است پرونده اسناد کاغذی الزام آور اعمال شود، اما سایر قوانین برای چک های کاغذی در مورد چک های الکترونیکی اعمال می شود.

برای دریافت چک الکترونیکی، دارنده باید به بانک مراجعه کند و نباید آن را با کارت و برخی دیگر از سیستم های بانکی اشتباه گرفت.

بانک مرکزی موظف به انجام وظایف مربوط به چک های الکترونیکی است

چه کسی می تواند دسته چک دریافت کند؟

طبق بخش 1 قانون چک (اصلاح شده در 1982)، کسانی که حساب بانکی جاری دارند این امکان را دارا هستند که برای یک حساب چک درخواست دهند.

بر اساس قانون جدید صدور چک، بانک ها به چه کسانی چک می دهند؟

بنابر درخواست مشتری و مطابق با ماده 5 قانون جدید صدور چک (اصلاح شده در 97) ، بانک ها باید به مشتریان خود که دارای حساب جاری هستند و اعتبار سنجی آن ها انجام شده است، چک بدهد.

اعتبار سنجی برای دسته چک چگونه است؟

بر اساس بند 6 قانون اصلاح شده چک 97، بانک ها موظف اند چک ها را فقط از طریق سیستم صیاد با بانک مرکزی به مشتریان خود ارائه دهند. یا عدم وجود وام های معوق را بررسی کنند و و با توجه به شرایط مشتری صاحب حساب جاری که می خواهد دسته چک بگیرد متقاضی را برای چک بررسی کنند.

اعتبار سنجی برای ارائه بازرسی به افراد از طریق سیستم اعتبار سنچی ملی انجام می شود.

مثال نحوه دادن دسته ای چک به افراد و اعتبار سنجی

با توجه به موجودی حساب ها و معاملات حساب ها و اموال افراد یا عدم وام معوق به اشخاص، بانک مرکزی (سیستم صیاد) به افراد اعتبار می دهد که بر اساس آن یک چک به آن ها داده می شود و دارنده چک ممکن است به تلاش برای صدور سیستم چک، پس از بررسی حساب شخص و سایر موارد ذکر شده، می گوید که یک شخص 100 میلیون وام بیشتر دارد و به شخص محدودیت اعتباری می دهد.

در واقع، می توان گفت که 100 میلیون کوپن وجود دارد و کسی کم و بیشتر از این سقف نمی تواند چک صادر کند.

حال اگر شخصی تا 100 میلیون وام دارد و چک 10 میلیونی و 20 میلیون وام صادر کرده است و این چک ها توسط بانک و دارنده پول جمع آوری می شود، این وام 10 و 20 میلیونی به صادر کننده برگردانده شود

پس از اعتبار سنجی، چگونه می توانیم بفهمیم دارنده چک در محدوده اعتبار خود چک صادر کرده است؟

از طریق سیستم صیاد، بانک مرکزی باید ظرف 2 سال از تاریخ اصلاح قانون صدور چک، مصوب ، ایجاد کند.

قانون چک جدید

قانون جدید چک؛ در قانون جدید چک های برگشتی، همه دسته چک ها باید یکسان بوده و دارای علامت و شماره شناسایی منحصر به فرد باشند.

علاوه بر صدور چک های کاغذی، آن ها باید این شماره شناسایی را در سیستم صیاد، اندازه چک و دارنده و کد ملی دارنده را وارد کنند.

چک کاغذی وارد شده و سپس صادر می شود و اگر در سیستم وارد نشده باشد، مزایای چک را نخواهد داشت.

آیا چک هایی که قبل از اصلاحیه جدید قانون صدور چک صادر می شوند، مشمول قانون جدید چک ها هستند؟

مطابق ماده 4 قانون مدنی که مقرر می دارد: “قانون بر آینده تأثیر نمی گذارد، مگر اینکه خود قانون مقررات خاصی در این مورد داشته باشد. و قانون جدید در مورد چک ها از این پس اجرا خواهد شد.

چه زمانی قانون جدید چک اجرایی می شود؟

مطابق ماده 2 قانون مدنی، این قانون 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور قابل اجرا است، مگر اینکه خود قانون روش خاصی را برای زمان اعمال پیش بینی کرده باشد.

قانون چک جدید یک دوره را برای شروع سیستم صیاد در نظر می گیرد و سایر مواردی که به مکانیزم های جدید نیاز دارند، به عنوان مثال برای تعیین معیارهای چک موردی، به مدت یک سال پیش بینی می شود.

چگونه می توان از قانون جدید چک استفاده کرد؟

چک هایی که از تاریخ معرفی قانون جدید چک ها به بعد صادر می شود، مشمول قانون جدید در حدود و وجود سازوکارهای جدید در سیستم بانکی و چک ها خواهد بود و در مواردی که سازوکار جدیدی وجود ندارد، مشمول قانون قبلی است.

برای مثال شناسه منحصر به فردی ندارد و طبق قانون قبلی کار خواهد کرد.

هزینه وکالت برای چک های برگشتی

در کلیه موارد حقوقی و کیفری، هزینه وکالت بر اساس نرخ قانونی اخذ می شود، مگر اینکه وکیل و موکل موافقت کنند.

هزینه دریافت چک برگشتی

  • بها گواهی عدم پرداخت، که در بانک پرداخت می شود.
  • بها دادرسی که با توجه به مبلغ چک دریافت می شود.
  • بها های حق الوکاله که بر اساس تعرفه خواهد بود.

مزایای داشتن وکیل در محاکمه چک

  • چک یک ادعای مالی است و حق الوکاله طبق تعرفه مالی دریافت می شود، بنابراین حضور وکیل در پرونده چک منجر به هزینه های پیش بینی نشده نمی شود، اما عدم حضور وکیل باعث سردرگمی موکل در پیچ و خم دادگاه می شود.
  • بهترین مزیت داشتن وکیل در دعاوی چک عدم وقت گذاشتن برای چنین دعاوی است.
  • حضور وکیل در ارتباط با تعیین این که کدام کانال حقوقی یا کیفری باید به نفع موکل باشد.